• DOLAR
  $2.052,55
 • EURO
  $0,4239
 • ALTIN
  $30.178,56
 • BIST
  $72,0000
Av. Ahmet Kadir ALPARSLAN
Av. Ahmet Kadir ALPARSLAN
mailadresi.gizli@adaletya.net
Türk Ceza Kanunu’nda Tefecilik Suçu
 • 21 Ocak 2022 Cuma
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
 • +
 • -

Tefecilik, Türk Ceza Kanunu’nun 241 inci maddesinde düzenlenmiş bulunup şu şekilde yer almaktadır. ‘’Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır’’  Bu suç tipinde, kanun koyucu görüldüğü üzere “kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para vermek”  fiilini yaptırıma bağlanmıştır.

 1. Tefecilik Suçuyla Korunan Hukuki Değer

Tefeciliğin suç olarak kabul edilmesinin temelinde, kamu otoritesinin kontrolü dışında faizli işlemlerin yapılmasının önlenmesi suretiyle ekonomik sistemin güvenliğinin sağlanması yer almaktadır. Çünkü serbest piyasa ekonomisi demek kuralsızlık demek değildir. Faiz maliyetleri artıran bir unsurdur. Faiz eşit şartlarda rekabet imkanını ortadan kaldırmaktadır. Kamu otoritesinin kontrolü dışında faiz karşılığı olarak ödünç para verilmesi sonucunda kişilerin ekonomik bakımdan sıkıntı haline düşmesi, bir borç sarmalıyla karşı karşıya kalmaları ve nihayetinde geri ödeme imkansızlığı içine girmeleri sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenledir ki, kamu otoritesinin kontrolü dışında faiz karşılığında ödünç para verme işlemleri yapılması yasaklanmıştır ve suç olarak tanımlanmıştır.

 1. Tefecilik Suçunun Unsurları

a-) Fail: Tefecilik suçunun faili, herkes olabilir. Suçun faili olabilmek için maddede herhangi bir özelliği sahip olmak aranmamıştır.  Ödünç para veren ve ödünç para alan iki kişinin varlığının bulunması ise bu suç tipini çok failli bir suç haline getirmektedir. Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, bu suçun cezalandırılan failidir. Ancak tefeci diye tabir edilen kişiye başvurarak ödünç para alan kişi ise suçun mağduru olmayıp, suçun cezalandırılmayan faili konumundadır.

b-) Suçun Konusu: TCK’nın 241. maddesinde, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para vermek şeklinde tanımlanan tefecilik suçunun konusu, paradır. Yasa metninde açık şekilde belirtildiği gibi yalnızca para, tefecilik suçunun konusunu oluşturur. Para, Türk parası olabileceği gibi yabancı para da olabilir.

c-) Fiil: Tefecilik suçunu oluşturan fiil, bir başkasına kazanç sağlamak amacıyla ödünç para vermektir. Fiilden, ayrı bir neticenin gerçekleşmesi aranmaz. Bu anlamda suçun tamamlanması yönünden, failin ödünç verdiği parayı geri alıp alamaması yahut ödünç verdiği para karşılığında kazanç elde edip edememesi önemli değildir. Bu nedenle bu suç tipi, neticesi hareketle bitişik bir suçtur. Suçun meslek edinilmiş olması veya süreklilik arz edip, arz etmemesinin de bir önemi bulunmamaktadır. Çünkü aksi bir durum kanunilik ilkesine ters düşecektir. Bu suç tipine örnek bazı fiiller ise şunlardır;

-Senet Kırdırmak Yoluyla İşlenen Tefecilik Suçu

-Kredi Kartı (POS) Yoluyla İşlenen Tefecilik Suçu

d-) Suçun Manevi Unsuru: Tefecilik suçu, kasten işlenebilen bir suçtur, taksirle bu suçun işlenmesi mümkün değildir. TCK’nın 241. maddesinde de taksirle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığından dolayı tefecilik suçu kasten işlenebilir. Ancak, suçun oluşması için tefecinin kazanç elde etmek amacıyla bir başkasına ödünç para vermesi gerekir. Bu bakımdan tefecilik suçunda yapısal unsur olarak kast genel sübjektif unsuru yanında, tipikliğin özel sübjektif unsuru olarak “kazanç elde etmek amacı” şeklinde özel bir maksat aranmaktadır.  Tefecilik suçunun oluşması bakımından tefecinin kazanç elde etmek amacıyla para vermesi gerekli ise de elde edilmesi amaçlanan kazancın elde edilmiş olması şart değildir. Bu kazancın faiz olarak ifade edilmesi gerekmediği gibi, suçun konusundan farklı olarak kazancın para cinsinden olması da gerekli değildir.

 1. Suçun Özel Görünüş Şekilleri

a-) Teşebbüs: Sırf hareket suçu niteliği taşıyan tefecilik, kazanç elde etmek amacıyla, başkasına ödünç paranın verildiği anda tamamlanır. Hareketin kısımlarına ayrılabildiği hallerde, teşebbüsün gerçekleşmesi durumu da bu suç tipinde mümkün olabilmektedir.

b-) İştirak: İştirakin her şeklinin gerçekleşebilmesi mümkündür. Örneğin bu suç tipinde ödünç para alan cezalandırılmaz iken, ödünç para veren ile ödünç parayı alan kişiyi bir araya getiren kişinin iştirak kapsamında cezalandırılması mümkündür.

c-) İçtima: Bu suç tipinde aynı kişiye değişik zamanlarda yahut farklı kişilere aynı anda yahut değişik zamanlarda kazanç elde etmek maksadıyla ödünç para verilmesi durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanır.

 1. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü:

Tefecilik suçu takibi şikayete bağlı bir suç tipi olmayıp, re’sen soruştulur. Tefecilik suçuna bakmakla görevli mahkeme, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 11 inci maddesi uyarınca asliye ceza mahkemeleridir.

 1. Yaptırım:

Tefecilik suçunun düzenlendiği TCK m. 241’de failin, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağı suçun yaptırımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Av. Ahmet Kadir Alparslan

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

AdaletMedya İnstagram Hesabımız
ads