• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Abdullah TETİKOĞLU
Abdullah  TETİKOĞLU
emailadresi.gizli@adaletmedya.net
Vekaletname Nedir? Nasıl Çıkartılır? Vekalet Örneği
  • 13 Eylül 2020 Pazar
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  • +
  • -

Kısaca vekaletname; bir kimsenin hukuki işlemlerini yapması için başka bir kimseyi tayin etmesi durumudur. Vekaletnamenin yasal dayanağı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md.71’ de ifade edilmiştir. Bu hükme göre; dava ehliyeti olan bir kimse, yani fiil ehliyetine haiz olan kimse davayı isterse kendi açabilir ve davada gerekli usul işlerini kendi yerine getirebilir dilerse de bu işlemler için kendisi adına hareket edecek olan vekil atayabilir. Davanın açılmasında ve daha sonra yapılacak olan işlemler için vekil(avukat) tutma zorunluluğu yoktur. Ancak kimi zaman bazı istisnalar hasebiyle avukat tutma zorunlu bir hal alabilmektedir. HMK madde. 80’de açıklandığı üzere hakim, taraflardan birinin yapacağı işlemler için yetersiz olduğu kanaatindeyse, tarafın avukat ile temsiline karar verebilmektedir. Ancak hakimin temsil için vermiş olduğu karara tarafça riayet edilmemesinin yaptırımı olacağı şüphesizdir. Yaptırım ise davanın o kişinin yokluğunda görülmesi ve hükme bağlanması olacaktır.

Vekaletnameyle ilgili olarak diğer bir konu ise kimin/kimlerin vekil olacağıdır. Vekil ancak baroya kayıtlı olan bir avukat olmalıdır. Ayrıca vekaletname vasıtasıyla müvekkil tarafından birden fazla vekilin görevlendirilmesi de mümkündür.

Asıl konumuz olan vekaletnamenin nasıl çıkartılacağı konusuna gelecek olursak; Her hukuki işlemin yerine getirilmesi belli şartlar dahilinde mümkün olduğundan şüphesiz vekalet çıkartılmasıda belli koşulların varlığına bağlıdır.

Vekalet çıkartılması için;

Vekalet çıkaracak kişiresmi belge olan Nüfus Cüzdanı veya Pasaportuyla birlikte herhangi bir notere başvurmalı, vekaletnamenin hangi amaç için kullanılacağını notere bildirmeli, yapılmasını istediği işlem için en uygun olan vekaletnamenin düzenlettirilmesini talep etmelidir. Vekalet verilecek olan kişi-avukatın- Adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve açık adresinin vekaletnamede buluması şarttır. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar göz önüne alınmalıdır. Bunlar;

Eğer düzenlenecek vekaletnameler, tüzel kişiliği haiz şirket adına ise, vekaletnamede yer alan imza sirkülerinin notere ibrazı gerekecektir.

Bir diğeri ise; Yurtdışında ikamet eden şahısların Türk konsolosluklarına müracaat ederek vekaletname düzenlemeleri imkan dahilindedir. Ancak bu vekaletnamenin hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi için bu vekaletnamelere ‘ApostilleConvention’ şerhi konulmalıdır. Aksi halde vekaletname hüküm doğurmayacaktır.

Son olarak vekaletnamenin vekile genel olarak ne yetkiler tahsis ettiğine bakalım. Vekaletname vekile; ‘Ahzukabz, davadan ve temyizde bulunmadan feragat, kendisine tebliğ yapılması, gerekli durumlarda mal beyanında bulunma, temlik etme, sabıka kaydı(adli sicil) talep edebilmesi, birlikte veya ayrı olacak şekilde vekaletin yerine getirilmesi, tevkil, teşrik, ve azil’ yetkisi verir.

 

GENELVEKALETNAME ÖRNEĞİ;

-VEKALETNAME

VEKİL EDEN:EMRAH T.-12345678900 –…caddesi …..mahallesi…sokak.. no:

,,, İpekyolu/Van ( Adı-Soyadı, T.C. Kimlik No, Açık Adres)

VEKİL: VAN Barosuna Kayıtlı Av. ……….

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve surette beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya tanıkları dinlemeye ve şikayette bulunmaya, Anayasa mahkemesinde bireysel başvuru hakkını kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem  tayin ve reddine, keşif talebine raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararlarının tamamının uygulanmamasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ’a benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun ilgili maddeleri kapsamında uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasını istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, takip ve sonuçlandırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, İzale-i şüyu Satış memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, Temyize, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı ve temyizi kabule, ahzu kabza, sulh ve ibrayı teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Noterliklerden ve Mahkemelerden Mirasçılık Belgesi talep etmeye, teslim almaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, münferiden mezun ve yetkili olmak üzere VAN Barosuna Kayıtlı; Av…………….tarafımdan vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN: Okudum, İmza

 

ABDULLAH TETİKOĞLU

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

AdaletMedya İnstagram Hesabımız
ads