• DOLAR
  $1.878,8700
 • EURO
  $0,5795
 • ALTIN
  $31.565,5300
 • BIST
  $117,7700
UYAP Üzerinden Açılan Dava, Dava Dilekçesinin Sisteme Kaydedildiği Tarihte Açılmış Sayılır

UYAP Üzerinden Açılan Dava, Dava Dilekçesinin Sisteme Kaydedildiği Tarihte Açılmış Sayılır

Davanın UYAP sistemi üzerinden elektronik imza ile açılması ve yargılama harçları ile gider avansının elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılması veya barokart veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla sağlanması durumunda, dava, dava dilekçesinin UYAP Sistemine kaydedildiği tarihte açılmış sayılır.

SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

8. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2019/2981
Karar Numarası: 2019/3073
Karar Tarihi: 05.12.2019

İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİNDE DAVANIN SÜRESİNDE AÇILMASI – Taraf Vekillerince UYAP Üzerinden Güvenli Elektronik İmza İle Dava Açılabileceği – Yargılama Harçları Ve Gider Avansının Davanın Açılması Esnasında Avukat Tarafından Elektronik Ortamda Mahkeme Veznesi Hesabına Aktarılacağı – Davanın Dilekçenin Sisteme Kaydedildiği Tarihte Açılmış Sayılacağı – İşlem Sonucunda Başvuru Sahibinin Elektronik Ortamda Erişebileceği Bir Tevzi Formunun Oluşturulduğu – Dava Dilekçesinin 04/02/2019 Tarihinde Sisteme Kayıt Yapılarak Davanın Açıldığı – Harcın İse Sistem Gereği 05/02/2019 Tarihinde Yatırıldığı – Dolayısıyla Davanın 04/02/2019 Tarihinde Ve Süresinde Açıldığı – Davacı Vekilinin İstinaf İtirazının Yerinde Olduğu
6100k/118, 120

ÖZETİ: Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile dava açılabilir. Bu işler için ayrıca ıslak imzalı belge istenmez. Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Yargılama harçları ve gider avansı davanın açılması esnasında avukat tarafından elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılır. Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur. Dava dilekçesinin 04/02/2019 tarihinde sisteme kayıt yapılarak davanın açılmış, harcın ise sistem gereği 05/02/2019 tarihinde yatırılmış olup, davanın 04/02/2019 tarihinde ve süresinde açılmıştır.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili, feshin geçersizliğini, davacının işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
İlk derece mahkemesince tarafların dayanak yaptıkları bir kısım deliller toplanmış, 03/10/2019 tarih, 2019/120 Esas, 2019/667 Karar sayılı kararı ile davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiştir.
İlk derece mahkemesinin bu hükmüne karşı davacı vekili özetle, ilk derece mahkemesi kararının hatalı olduğu, davanın 04/02/2019 tarihinde ve süresinde açıldığı, bu hususun 6100 sayılı yasanın 118 ve 120.maddelerine uygun bir şekilde yapıldığı, ayrıca telekonferans ile yapılan işe iade konulu arabuluculuk görüşmeleri sonunda 2 haftalık dava açma süresi görüşmenin sona erdiği tarih değil tutanağın arabulucuya teslim edildiği tarihten itibaren başlayacağı, buna göre de davanın süresinde açıldığı gerekçeleriyle yasal süresi içinde istinaf yoluna başvurmuştur.
GEREKÇE
Taraflar arasındaki uyuşmazlık feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine uygun olduğu anlaşılmaktadır.
İlk derece mahkemesince yazılı gerekçelerle davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiştir.
Taraflar arasında davanın süresi içinde açılıp açılmadığı uyuşmazlık konusudur.
İlk derece mahkemesince davanın süresinde açılmadığından dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir.
Yargıtay’ın yerleşik ve Dairemizce de benimsendiği üzere;
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 118. maddesinde;
“(1) Dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. Dava dilekçesine davalı sayısı kadar örnek eklenir.
(2) Dava dilekçesinin kaydına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.” şeklindedir.
Yine; 03/04/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği, 06/08/2015 tarih ve 29437 Mükerrer S.R.G. de yayımlanan Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 262. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Halen yürürlükte olan Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin, “Davanın açılması” başlıklı 197.md. 9.fıkrasında aynen; (9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile dava açılabilir. Bu işler için ayrıca ıslak imzalı belge istenmez. Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Yargılama harçları ve gider avansı davanın açılması esnasında avukat tarafından elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılır. Ayrıca bu işlemlerin baro kartı veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılması sağlanabilir. Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur.” Şeklinde düzenleme mevcuttur.
İlk derece mahkemesince; gerekçeli kararda belirtildiği şekilde davanın süresinde açılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemenin gerekçeli kararında belirttiği Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22/09/2019 tarih, 2010/3-391 esas ve 2010/416 Karar sayılı kararının 6100 sayılı HMK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önceki yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK dönemine ait olduğu, dolayısıyla bu karara itibar edilmesinin mümkün olmadığı ve herhangi bir geçerliliğin bulunmadığı, 6100 sayılı HMK’nın 118.maddesiyle ve halen yürürlükte bulunan yukarıda belirtilen yönetmeliğin 197/9 md. uyarınca da dava dilekçesi sisteme kayıt edildiği tarihte dava açılmış sayılmaktadır.
Somut olayda; dava dilekçesinin 04/02/2019 tarihinde sisteme kayıt yapılarak davanın açıldığı, harcın ise sistem gereği 05/02/2019 tarihinde yatırıldığı, dolayısıyla davanın 04/02/2019 tarihinde ve süresinde açıldığı, ilk derece mahkemesinin davanın süresinde açılmadığına ilişkin kararın hatalı olduğu, davacı vekilinin buna ilişkin istinaf itirazının yerinde olduğu ve kabulü gerektiği anlaşılmakla, ilk derece mahkemesince tarafların göstermiş olduğu tüm deliller toplanarak davanın esası hakkında karar verilmesi gerektiği anlaşılmakla eksikliklerin tamamlanması amacıyla diğer istinaf sebepleri incelenmeksizin dosyanın 6100 Sayılı H.M.K’nun 353/1-a-6 maddesi gereğince mahkemesine iadesi vermek gerekmiş, açıklanan sebeplerle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE;
1-İş bu dava dosyasında yukarıda belirtilen ilk derece mahkemesinin kararında davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan istinaf itirazları kabulü ile yukarıda yazılı sebeplerden dolayı eksikliklerin tamamlanması amacıyla diğer istinaf sebepleri incelenmeksizin dosyanın 6100 Sayılı H.M.K’nun 353/1-a-6 maddesi gereğince ESASI İNCELEMEDEN KALDIRILMASINA; mahkemesine iade edilmesine,
2-İstinaf yasa yoluna başvuran davacı tarafından yatırılan istinaf başvuru harcı ve istinaf karar harcının talep halinde davacıya iadesine,
Dair; tarafların yokluğunda, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, duruşma yapılmaksızın, kararın mahkemesince tebliğine, 6100 Sayılı HMK’nın 353/1-a-6. Maddesi gereğince KESİN olmak üzere oy birliği ile 05/12/2019 tarihinde karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

+ AdaletMedya İnstagram Hesabımızı Takip Edin
ads
– Resmi Twitter Hesabımız