• DOLAR
  $2.065,1
 • EURO
  $0,433
 • ALTIN
  $30.069,15
 • BIST
  $72,1

İşe İade Davası Anayasa Mahkemesi Kararı

Ana sayfa Forumlar Kararlar Anayasa Mahkemesi Kararları İşe İade Davası Anayasa Mahkemesi Kararı

Bu konu 0 yanıt ve 1 izleyen içeriyor ve en son  HukukHaber tarafından 2 yıl 4 ay önce tarihinde güncellendi.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #2965 Yanıt

  HukukHaber
  Yönetici

  Anayasa Mahkemesi Kararı
  Başvuru Numarası : 2018/27900
  Karar Tarihi : 10/12/2019
  Başvuru, işe iade davasında uzun süren yargılama nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ
  ANAYASA MAHKEMESİ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  KARAR
  FATİH DURLANIK BAŞVURUSU
  (Başvuru Numarası: 2018/27900)
  Karar Tarihi: 10/12/2019
  Başvuru Numarası : 2018/27900
  Karar Tarihi : 10/12/2019
  2
  BİRİNCİ BÖLÜM
  KARAR
  Başkan : Hasan Tahsin GÖKCAN
  Üyeler : Burhan ÜSTÜN
  Hicabi DURSUN
  Kadir ÖZKAYA
  Yusuf Şevki HAKYEMEZ
  Raportör : Zehra GAYRETLİ
  Başvurucu : Fatih DURLANIK
  Vekili : Av. Hicran İLHAN
  I. BAŞVURUNUN KONUSU
  1. Başvuru, işe iade davasında uzun süren yargılama nedeniyle makul sürede
  yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
  II. BAŞVURU SÜRECİ
  2. Başvuru 3/9/2018 tarihinde yapılmıştır.
  3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden
  sonra Komisyona sunulmuştur.
  4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından
  yapılmasına karar verilmiştir.
  5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin
  birlikte yapılmasına karar verilmiştir.
  6. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık)
  gönderilmiştir. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 71. maddesinin (2) numaralı fıkrası
  uyarınca başvurunun içtihadın oluştuğu alana ilişkin olduğu değerlendirilerek Bakanlık
  cevabı beklenmeden incelenmesine karar verilmiştir.
  III. OLAY VE OLGULAR
  7. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:
  Başvuru Numarası : 2018/27900
  Karar Tarihi : 10/12/2019
  3
  8. Özel bir işletmede işçi olarak çalışmakta iken 1/1/2015 tarihinde başvurucunun
  iş sözleşmesi feshedilmiştir.
  9. Başvurucu, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek işe
  iadesine ve tazminata karar verilmesi talebiyle 16/1/2015 tarihinde işe iade davası açmıştır.
  10. Ankara 15. İş Mahkemesinin 8/11/2017 tarihli kararı ile dava kabul edilerek
  başvurucunun işe iadesine karar verilmiştir.
  11. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2/7/2018 tarihli kararı ile hüküm onanmıştır.
  12. Nihai karar 2/8/2018 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiştir.
  13. Başvurucu 3/9/2018 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.
  IV. İNCELEME VE GEREKÇE
  14. Mahkemenin 10/12/2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip
  gereği düşünüldü:
  A. Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia
  1. Başvurucunun İddiaları
  15. Başvurucu, yargılamanın uzaması nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının
  ihlal edildiğini ileri sürmüş; işe iade davası kabul edilmiş ise de uzun süren yargılama
  nedeniyle 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 696 sayılı
  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
  Kararname (696 sayılı KHK) kapsamındaki taşeron kadro düzenlemesinden
  yararlanamadığını belirterek çalışma hakkının ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini iddia
  etmiştir.
  2. Değerlendirme
  a. Kabul Edilebilirlik Yönünden
  16. Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini
  gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan makul sürede yargılanma hakkının
  ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir.
  b. Esas Yönünden
  17. Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin yargılamanın süresi
  tespit edilirken sürenin başlangıç tarihi olarak davanın ikame edildiği tarih; sürenin sona
  erdiği tarih olarak -çoğu zaman icra aşamasını da kapsayacak şekilde- yargılamanın sona
  erdiği tarih, yargılaması devam eden davalar yönünden ise Anayasa Mahkemesinin makul
  sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin şikâyetle ilgili kararını verdiği tarih esas
  alınır (Güher Ergun ve diğerleri, B. No: 2012/13, 2/7/2013, §§ 50-52).
  Başvuru Numarası : 2018/27900
  Karar Tarihi : 10/12/2019
  4
  18. Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin yargılama süresinin
  makul olup olmadığı değerlendirilirken yargılamanın karmaşıklığı ve kaç dereceli olduğu,
  tarafların ve ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumu ve başvurucunun yargılamanın
  süratle sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği gibi hususlar dikkate alınır (Güher Ergun
  ve diğerleri, §§ 41-45).
  19. Anılan ilkeler ve Anayasa Mahkemesinin benzer başvurularda verdiği kararlar
  dikkate alındığında 3 yıl 5 aylık yargılama süresinin makul olmadığı sonucuna varmak
  gerekir.
  20. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan
  makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

  B. Çalışma Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddia
  21. Başvurucu, işe iade davası kabul edilmiş ise de uzun süren yargılama nedeniyle
  696 sayılı KHK kapsamındaki taşeron kadro düzenlemesinden yararlanamadığını belirterek
  çalışma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.
  22. Anayasa’nın 148. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı
  Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 45. maddesinin
  (1) numaralı fıkrasına göre bireysel başvurunun incelenebilmesi için kamu gücü tarafından
  ihlal edildiği iddia edilen hakkın Anayasa’da güvence altına alınmış olmasının yanı sıra
  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Sözleşme) ve Türkiye’nin taraf olduğu Sözleşme’ye ek
  protokoller kapsamına da girmesi gerekir. Anayasa ve Sözleşme’nin ortak koruma alanı
  dışında kalan hak ihlali iddiasını içeren başvurular bireysel başvurunun kapsamında değildir
  (Onurhan Solmaz, B. No: 2012/1049, 26/3/2013, § 18).
  23. Bireyin dilediği alanda çalışma özgürlüğü ve çalışma hakkı Anayasa’nın 48. ve
  49. maddelerinde güvence altına alınmış olmakla birlikte Sözleşme’de düzenlenen haklardan
  değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kamu hizmetine girme ya da dilediği kamu
  görevinde çalışma hakkının Sözleşme’de ya da protokollerinde korunan bir hak olmadığını
  açıkça ifade etmektedir (Serkan ACAR, B. No: 2013/1613, 2/10/2013, § 24).
  24. Buna göre başvurucunun başvuru dilekçesinde ifade ettiği şekliyle ihlal
  edildiğini ileri sürdüğü bireyin dilediği alanda çalışma özgürlüğü ve çalışma hakkı, Anayasa
  ve Sözleşme ile Türkiye’nin taraf olduğu ek protokollerin ortak koruma alanına
  girmediğinden başvurucunun bu iddiasının konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul
  edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.
  C. 6216 Sayılı Kanun’un 50. Maddesi Yönünden
  25. 6216 sayılı Kanun’un 50. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ilgili kısmı ve (2)
  numaralı fıkrası şöyledir:
  “(1) Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da
  edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan
  kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir…
  Başvuru Numarası : 2018/27900
  Karar Tarihi : 10/12/2019
  5
  (2) Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını
  ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir.
  Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine
  tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir.
  Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında
  açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar
  verir.”
  26. Başvurucu, ihlalin tespiti ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.
  27. Somut olayda makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna
  varılmıştır.
  28. İhlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında net 5.980 TL
  tutarında manevi tazminatın başvurucuya ödenmesine karar verilmesi gerekir.
  29. Anayasa Mahkemesinin maddi tazminata hükmedebilmesi için başvurucuların
  uğradıklarını iddia ettikleri maddi zarar ile tespit edilen ihlal arasında illiyet bağı
  bulunmalıdır. Talepte bulunan başvurucunun bu konuda herhangi bir belge sunmamış olması
  nedeniyle maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekir.
  30. Dosyadaki belgelerden tespit edilen 294,70 TL harçtan ve 2.475 TL vekâlet
  ücretinden oluşan toplam 2.769,70 TL yargılama giderinin başvurucuya ödenmesine karar
  verilmesi gerekir.
  V. HÜKÜM
  Açıklanan gerekçelerle;
  A. 1. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL
  EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
  2. Çalışma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın konu bakımından yetkisizlik
  nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,
  B. Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma
  hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,
  C. Başvurucuya net 5.980 TL tutarında manevi tazminat ÖDENMESİNE,
  tazminata ilişkin diğer taleplerin REDDİNE,
  D. 294,70 TL harçtan ve 2.475 TL vekâlet ücretinden oluşan toplam 2.769,70 TL
  yargılama giderinin BAŞVURUCUYA ÖDENMESİNE,

  E. Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye
  Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması
  hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ
  UYGULANMASINA,
  Başvuru Numarası : 2018/27900
  Karar Tarihi : 10/12/2019
  6
  F. Kararın bir örneğinin bilgi için Ankara 15. İş Mahkemesine (E.2016/369,
  K.2017/256) GÖNDERİLMESİNE,
  G. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 10/12/2019
  tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
  Başkan Üye Üye
  Hasan Tahsin GÖKCAN Burhan ÜSTÜN Hicabi DURSUN
  Üye Üye
  Kadir ÖZKAYA Yusuf Şevki HAKYEMEZ

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
Yanıtla: İşe İade Davası Anayasa Mahkemesi Kararı
Bilgileriniz:
 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
2020-08-20 21:09:09
2020-06-01 19:05:09
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik | Hukuk Haberleri: […] Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat
2020-02-01 19:57:45
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği 2020 Değişiklikleri Nelerdir? | Hukuk Haberleri: […] ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN  DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
2020-02-01 19:52:26