Hukuk Haberleri
Av. Asile Betül YAYLA
Av. Asile Betül YAYLA
2 Aralık 2020
Av. Asile Betül YAYLA

Detaylarıyla Serbest Bölgede Şirket Kurmak

TÜRKİYE’ DE SERBEST BÖLGEDE ŞİRKET KURMAK

Türkiye’ de Serbest Bölgeler; mevzuat itibariyle Serbest Bölgeler Kanunu, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri kapsamında düzenlenmiştir. Serbest Bölgeler: Türkiye ülke sınırları içerisinde olmasına rağmen ticari anlamda gümrük bölgesi dışında bırakılan özel koşulları ve ayrıcalıkları olan bölgelerdir.

Serbest Bölgeler Kanunu: ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarıyla faaliyet konularının belirlenmesi, yönetimi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususları kapsar.

Serbest Bölge Kanuna göre: “Serbest bölge ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.

Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. Cumhurbaşkanı ödemelerin Türk Lirası olarak yapılmasına da karar verebilir. Serbest bölgede gemi ve liman hizmetleri işletici tarafından yapılır veya kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya tüzelkişilere yaptırılır.”

Türkiye’de Serbest Bölgede Şirket Kurmanın Avantajları

Türkiye’ den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabiidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.

Serbest Bölgeler Kanunu geçici 3. Maddesine göre 06/02/2004 tarihi itibariyle faaliyet ruhsatına sahip kişiler faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden muaftır.

Serbest Bölgelerde üretim faaliyetlerinde bulunan kişilerin serbest bölgede yaptığı işlemler Damga Vergisi ve Harçlardan muaftır.

Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB ( Free On Board)  bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır.

SERBEST BÖLGEDE ŞİRKET NASIL KURULUR?

Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik kişilerce yalnızca Serbest Bölgede faaliyet göstermek şartıyla Serbest Bölgeyi adres göstererek şirket kurulabilir. Serbest Bölgede faaliyet gösterecek tüzel kişiler için yerli ve yabancı sermaye sınırlaması yoktur.

Türkiye’de 2020 yılı itibarıyla açık durumda olan serbest bölgeler;

 • Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi
 • Antalya Serbest Bölgesi
 • Avrupa Serbest Bölgesi (Tekirdağ)
 • Bursa Serbest Bölgesi
 • Denizli Serbest Bölgesi
 • Ege Serbest Bölgesi (İzmir)
 • Gaziantep Serbest Bölgesi
 • Kayseri Serbest Bölgesi
 • Kocaeli Serbest Bölgesi
 • Mersin Serbest Bölgesi
 • Rize Serbest Bölgesi
 • Sakarya İpekyolu Serbest Bölgesi
 • Samsun Serbest Bölgesi
 • Trabzon Serbest Bölgesi
 • TÜBİTAK MAM Serbest Bölgesi (Kocaeli)
 • İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi ( İstanbul—Anadolu)
 • İstanbul Trakya Serbest Bölgesi
 • İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi
 • İzmir Serbest Bölgesi

Faaliyet Ruhsatı müracaatlarında dikkate alınacak kriterler 09/01/2009 tarihli genelge ile belirtilmiştir.

Bölgesel ve sektörel farklılıklar da göz önünde bulundurularak dikkat edilen hususlar:

“1. Faaliyetin üretim faaliyeti niteliğinde ve çoğunlukla yurtdışına satışa yönelik olması esastır.

 1. Alım-satım faaliyetlerinde de yurtdışına satış esas olup, hammadde, aramalı ve yatırım malları öncelikli olmak üzere yurtiçine satışa da belli oranlarda izin verilebilir. 3. Müracaat konusu faaliyetin;
 2. a) İnsan sağlığı ve çevre açısından zarar verici mahiyette olmaması,
 3. b) Genel Müdürlükçe belirlenecek hassas ürünleri kapsamaması,
 4. c) Yurtiçi piyasada yıkıcı ve haksız rekabete ortam sağlayıcı vasıfta olmaması nitelikleri aranır.”7

Şirket kuruluşundan önce ana sözleşme taslağının Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi zorunludur. Ana sözleşmenin uygun bulunmasından sonra Serbest Bölgede faaliyet gösterilecek işyeri için kira sözleşmesi yapılır ve bu işyerinin adresini Ticaret Sicil Memurluğuna ibraz ederek kuruluş ve tescil işlemleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tamamlanır.

Serbest Bölge adresli olarak kurulacak şirketlerin ana sözleşmelerinde; Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden onay alınmadan ana sözleşmede değişiklik yapılamayacağı, Türkiye’nin başka bir yerinde faaliyette bulunulamayacağı ve şube oluşturulamayacağı açık olarak belirtilir.

ads

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2019 Adalet Medya.net