Hukuk Haberleri
Avukatla Takip Edilen Davada Tebligatın Asile Yapıldığında Savunma Hakkını Kısıtlandığı
Sosyal Medyada Paylaş
5 Aralık 2020
HukukHaber

Avukatla Takip Edilen Davada Tebligatın Asile Yapıldığında Savunma Hakkını Kısıtlandığı

Vekille takip edilen dosyalarda, tebligatın vekile yapılması zorunlu olduğu, tebligatın davalı asile yapılmasının, savunma hakkını kısıtladığı sebebiyle ilk derece mahkemesinin kararın bozulması 

 

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2019/5675
KARAR NO : 2020/3783

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Ş… tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacılar vekili; davalı sigorta şirketi nezdinde ZMMS poliçesi ile sigortalı, diğer davalı Ş…’ın sevk ve idaresindeki araç ile müvekkillerinden A…’un yönetimindeki aracın çarpışması neticesinde 08.07.2012 tarihinde meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan müvekkillerinin müşterek çocuğu küçük H…’un vefat ettiğini, müvekkillerinin çocuklarının desteğinden yoksun kaldığını çocuğun ani ölümü nedeniyle ailesinin büyük üzüntü içine girdiklerini beyanla fazlaya dair haklarını saklı tutarak, müvekkilleri Ali ve Azime için hesaplanacak destekten yoksun kalma tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, davacı Azime için 35.000,00 TL, davacı Ali için 35.000,00 TL, davacı Celal için 10.000,00 TL, davacı Zeynep için 10.000,00 TL ve davacı Merve için 10.000,00 TL manevi tazminatın davalı Ş…’dan tahsiline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Davalı Ş…; kazanın meydana gelmesinde Karayollarının ve davacı A…’un da kusuru bulunduğunu beyanla davanın reddini istemiştir.

Davalı Sigorta şirketi vekili; davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre;maddi tazminat davasının kabulü ile 12.655,52 TL maddi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı A…’a verilmesine, 10.312,61 TL maddi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı A…’a verilmesine, manevi tazminat davasının kısmen kabulü ile 22.400,00 TL manevi tazminatın karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Ş…’dan alınarak davacı A…a verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, 22.400,00 TL manevi tazminatın karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Ş…’dan alınarak davacı A…’a verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, 6.400,00 TL manevi tazminatın karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Ş…’dan alınarak davacı C…’a verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, 6.400,00 TL manevi tazminatın karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Ş…’dan alınarak davacı Z…’a verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, 6.400,00 TL manevi tazminatın karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Ş…’dan alınarak davacı M…’a verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine dair verilen hüküm davalı Ş… tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Anayasanın 35. ve 36. maddeleri ile 6100 sayılı HMK’nın 27. maddesi uyarınca, taraflar dinlenilmeden, iddia ve savunmalarını beyan etmeleri için davet edilmeden hüküm verilemez. Aksi halde savunma hakkı kısıtlanmış olur.
7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11., Avukatlık Kanunu’nun 41. ve 6100 s. HMK.nin 71 ve devamı (1086 s.HUMK.nin 62.,68.maddeleri) maddeleri gereğince vekille takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur.

Davalı Ş… vekili Av. Velat Alan tarafından davaya cevap dilekçesi ve ekinde usulüne uygun olarak düzenlenen vekaletname sunulmasına karşılık bilirkişi raporları dahil olmak üzere tüm tebligatlar davalı asile yapılmıştır. Vekille takip edilen davalarda, tebligatın vekile yapılması zorunlu olup davalı asile tebliğ edilerek savunma hakkının kısıtlanması doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.

2-Bozma neden ve şekline göre davalı Ş…’ın sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Ş…’ın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Ş…’ın sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Ş…’a geri verilmesine 22.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
A.Ş.Sertkaya R.Eğri B.Aydın K.Özerdoğan M.Erol

Karşılaştırıldı.
S.İ. S.A.

ads

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2019 Adalet Medya.net