• DOLAR
  $2.441,4300
 • EURO
  $0,8554
 • ALTIN
  $39.192,6500
 • BIST
  $172,2700
ADAÇ Derneği Tüzüğü

ADAÇ Derneği Tüzüğü

ADALET ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

1. Derneğin Adı:

a)Adalet Çalışanları Birliği Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği kısa adı ADAÇ’tır.

b)Dernek tarafından basılan her türlü kâğıt, belge ve eserde dernek amblemi kullanılır.

2.Derneğin Merkezi:

 • Dernek Merkezi Ankara’dadır.
 • Dernek Merkezinin yeri ve adresi Ankara İli içerisinde Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.
 • Dernek Merkezi gerekli görülmesi halinde Genel Kurulun kararı ile yurt içinde başka bir ile taşınabilir.

3.Şube ve Temsilcilikler

 • Dernek yurt içinde ve KKTC’de şube açabilir, temsilciler atayabilir ve temsilcilikler kurabilir. Temsilciler derneği temsilen işlem yapamazlar.

 

Madde 2: DERNEĞİN AMACI

Dernek aşağıdaki amaçları için faaliyetlerde bulunur:

A)Üyelerin yardımlaşma, dayanışma, alanında etkinliklerini artırmak;

B)Üyelerin meslek onurunu, birlik ve beraberlik ruhunu ve verimli hizmet anlayışını sağlamak,

C)Üyelerin ve yakınlarının; eğitim, kültür, sanat, sosyal ve spor alanlara ilişkin ihtiyaçlarını karşılamak ile turizm faaliyetlerine katılmalarına destek olmak için çalışmalar yapmak,

D)Adalet hizmetlerde kalitenin arttırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çözüm yollarını üretmek,

E)Adalet hizmetleri veren meslek kollarının tanıtılması, kamuoyunda meslek itibarının sağlanması konularında çalışmalar yapmak,

F)Üyelerin meslekleri ile ilgili insan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak,

G)Toplumun tüm kesimleri arasında uzlaşma kültürü, işbirliği ve etkileşiminin artırılması için üyelerin eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmak,

H)Aile bütünlüğünün korunması, kadın ve çocuk hakları ile aile içi şiddetin önlenmesi konusunda üyelere gerekli eğitim ve çalışmalar yapmak,

İ)Toplum yararına yapılacak her türlü faaliyetler kapsamındaki üyelerin gönüllülük bilincinin artırılması konusunda gerekli çalışmalar yapmak,

J)Çeşitli sebeplerle ülkemize iltica eden yabancıların adalet hizmetlerine ulaşmaları konusunda yardımcı olmak maksadıyla üyelerimize dil, iletişim ile gerekli tüm eğitim ve çalışmaları yapmak,

K)Üyelerin, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında bilinçlendirmeleri için gerekli çalışmalar yapmak,

L)Doğal afet durumlarında üyelerin gönüllülük ve afet bilincini artırmak için gerekli çalışmalar yapmak.

M)Üyelerin gelişimi ve hayat şartlarını kolaylaştırmak için teknolojik yenilikler takip edilerek kullanımı konusunda çalışmalar yapmak.

 

MADDE 3: DERNEK AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN;

A)Araştırma ve incelemeler yapar, başka kişi veya kuruluşlarca yapılan çalışmalara katılır veya bunları destekler.

B)Konferans, seminer, panel, sempozyum, çalıştay, kongre ile her türlü kurs, toplantı ve organizasyonları yapar, başka kişi veya kuruluşlarca yapılan organizasyonlara katılır.

C)Amaçlarının gerçekleştirilmesi için her türlü süreli veya süresiz yayınlar yapar. Gazete, dergi, kitap ve broşür basar. İnternet sitesi kurarak çalışmalarını kamuoyuna duyurur.

D)Çalışmaları sonucunda elde ettiği bilgiler doğrultusunda ortaya çıkan görüş ve çözüm önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletir.

E)Toplumun bilgilendirilmesi amacıyla görsel veya yazılı medya organlarına, açıklamalarda bulunur. Yönetim kurulunun onayı ile yetkilendirilen kişi ve organlar aracılığı ile basın-yayın programlarına katılır, demeç ve röportaj verir. (657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamı içinde kalmak kaydıyla)

F)Üyeleri arasında birlik ve beraberliğin, işbirliğinin, dayanışmanın geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı için her türlü yasal organizasyonu gerçekleştirebilir.

G)Ortak bir projenin yürütülmesi için, faaliyet alanlarına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası, kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapabilir.

H)Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere sportif ve  benzer amaçlı dernekler, belediyeler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve bunların ilgili şirketleri ile meslekî kuruluşlarla işbirliği yapabilir, maddî yardım alabilir, sponsorluk anlaşması yapabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir, bu maddenin yürütülmesi yönetim kurulunun teklifi divan kurulunun onayı ile gerçekleşir.

İ)Mevzuattan kaynaklanan başvuruları yaparak yardım toplayabilir, bağış kabul edebilir.

J)İlgili Yasalarda yer alan koşullarla Sandık kurabilir.

K)Dernek üyelerini resmi kurum ve her türlü kuruluş nezdinde temsil edebilir yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilen kişi, şirket ve kurumlara temsil ettirebilir.

L)Dernek üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal, çalışma kulübü, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir ve bunları tefriş edebilir.

M)Dernek üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor ve gezi gibi etkinlikler düzenleyebilir veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmaları için organizasyonlar yapabilir.

N)Dernek ihtiyacı için taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir.

O)Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda gerekli izinler alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurabilir.

P)Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir, (nakdî yardımların resmî bankalar aracılığıyla derneğe intikalini sağlar ve bu yardımlar kullanılmadan önce gerekli bildirimlerini yapar).

Q)Amaçları ile ilgili ve yasalarla yasaklanmamış alanlarda diğer dernek(ler)le, vakıf(lar)la, sendika(lar)la ve benzeri sivil toplum kuruluş(lar)ı ile platform’lar oluşturabilir.

R)Ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı en az (5) dernek ile birleşerek Federasyon kurabilir. Bunun için Genel Kurulun onayı gerekmektedir.

S)Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere kuracağı vakıf, kooperatif, şirketlere veya bünyesinde kuracağı tüzel kişiliğe mal varlığını bağışlayamaz ve devredemez.

Madde 4: DERNEĞİN KURUCULARI

S.NOADI VE SOYADIMESLEĞİİKAMETGAH
1Tuncer AKINİdare MemuruYenimahalle/Ankara
2Enes BERKSUNİdare MemuruBatman
3Burak BALOĞLUZabıt KâtibiYenimahalle/Ankara
4Selma AKINZabıt KâtibiYenimahalle/Ankara
5Tamer AKINZabıt KâtibiÇankaya/Ankara
6Umur Tevfik AKDOĞANProgramcıÇankaya/Ankara
7Abdullah ÖZTÜRKİnfaz ve Koruma MemuruEtimesgut /Ankara
8Şener ALTINTeknisyenYenimahalle/Ankara
9Süleyman ERİnfaz ve Koruma MemuruEtimesgut /Ankara
10Yunus Emre ARPAZabıt KâtibiKeçiören /Ankara
11Yasemin EROLVHKİEtimesgut /Ankara
12Coşun MUTLUSaymanYenimahalle/Ankara
13Akgün AKSUİcra MüdürüKırıkkale
14Fırat DOĞANBilgisayar İşletmeniÇankaya/Ankara
15Şirin Ceren SATILMIŞÖğretmenKarabük
16Muhammet KIRANİnfaz ve Koruma MemuruAfyonkarahisar
17S. Halit BOYRAZİnfaz ve Koruma MemuruEtimesgut/Ankara
18Yusuf SARIKAYAİnfaz ve Koruma MemuruAfyonkarahisar

Dernek; Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal, Spor ve Turizm alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

Madde 5: DERNEK ÜYELİĞİ:

ÜYELİK ŞARTLARI:

A)Fiil ehliyete sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan;

1- Anayasa Mahkemesi,

2-Yargıtay Başkanlığı,

3- Danıştay Başkanlığı,

4- Hâkimler ve Savcılar Kurulu,

5- Yüksek Seçim Kurulu,

6- Adalet Bakanlığı

kurumlarının merkez, taşra teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev yapmakta olup meslek tanımlaması ile ilgili yönetmeliklerce dernek üyesi olmasında engel olacak açıkça bir madde bulunmayan tüm unvanlardaki gerçek kişiler ile aşağıda üyelik şartları ayrıca belirtilen fiili ehliyete sahip bulunan eş ve çocuklar ile yukarıda belirtilen kurumlardan emekli olanlar derneğe üye olma hakkına sahiptir.

(A) maddesinde açıkça sayılan kurumların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki emsalleri niteliğindeki kurumlarda görev yapan, fiil ehliyete sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek kişiler ileaşağıda üyelik şartları ayrıca belirtilen fiili ehliyete sahip bulunan eş ve çocuklarıda bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

A ve B maddeleri içerisinde yer alan fiili ehliyete sahip bulunan eş ve çocuklar ile yukarıda belirtilen kurumlardan emekli olanlarla ilgili olarak; hakkında üyelik başvurusu yapılan aile fertleri ve emeklilerin, dernek faaliyet alanı içerisinde sayılan konularla ilgili olduğunun beyanı ve ispatı şartıaranır.

B) A ve B kapsamı dışında kalan, Ancak; proje, etkinlik, çalışmalar vb. gibi dernek faaliyetlerinde aktif olarak yer aldığı Yönetim Kurulunca tespit edilen kimseler,

A, B, C, maddeleri kapsamında derneğe üyelik başvurusu Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılır, Yönetim Kurulu (30) gün içerisinde başvurulara üyeliğe kabul veya ret şeklinde karara bağlamaya yetkilidir. Başvurusu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen asil üyeler, Dernek Üye Kayıt Defteri’ne kayıt edilir.

C)Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle ve her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

D)Hiç kimse, derneğe üye olmaya ve dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz.

E)Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Ayrıca herhangi bir sebepten dolayı memuriyetten atılanların üyeliği bildirim yapılmaksızın son bulur.

F)Dernekten çıkan, emekliliği nedeniyle üyeliği sona eren veya üyelikten çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

G)Üyeliğe davet veya doğrudan başvuru yöntemleriyle Derneğe üye olunabilir.

H)Dernek kurucuları derneğin doğal üyeleridir.

İ)Dernek kuruluşunda ve geçici yönetim kurulunda görev alan Başkan ve Genel Sekreter, görev sürelerinin bitiminde Onursal Başkan olarak kabul edilir.

 

Madde 6: ÜYELİK ÇEŞİTLERİ:

ASİL ÜYELİK:

A)Tüzüğün 5. maddesinin A ve B bentleri kapsamına giren gerçek kişiler asil üye olma hakkına sahiptir.

B)Asil üye olanların emekli olmaları halinde asil üyelikleri düşer. Ancak, emeklilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Yönetim Kuruluna yazılı talepte bulunduklarında Yönetim Kurulu tarafından üyeliğinin devamı yönünde karar alınanlar arada geçen sürede doğan aidat borcunu ödemesi kaydıyla asil üyelikleri aynı üyelik numarası ile geçerliliklerini korur. Yazılı talebi bulunmayan ya da talebi olmasına rağmen Yönetim Kurulu tarafından üyeliğinin devamı yönünde karar alınmayan üyelerin asil üyelikleri son bulur.

ONURSAL ÜYELİK

A)Adalet hizmeti veren kurumların merkez, taşra teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkileri kuruluşlarında görev yapmakta olup meslek tanımlaması ile ilgili yönetmeliklerce dernek üyesi olmasında engel bulunan çalışanlar;

B)Akademisyenler;

C)Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar;

a.Yönetim Kurulu Kararı ile Derneğin Onursal Üyeliğine kabul edilebilirler.

b.Onursal üyelerin resmi olarak dernek üzerinde herhangi bir hakları ve yükümlülükleri yoktur. Bu nedenle Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Onursal üyeler oy kullanma hakları olmamasına rağmen Genel Kurula katılabilirler.

GENÇLİK KOLLARI:

A)Asil üye olma hakkına sahip olmayan gerçek kişilerden, derneğe yararlı olacakları anlaşılan ve Dernekler Yasası’na göre üye olma niteliğine sahip kişilerin, proje ve çalışma ve faaliyetlere katılabilmesi için en az bir dernek asil üyesinin önerisi üzerine;

B)Fiil ehliyete sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden üniversitelerin hukuk veya adalet ile ilgili lisansüstü, lisans veya önlisans programlarında eğitim gören öğrencilerin yazılı talepleri üzerine;

a.Yönetim Kurulu Kararı ile Derneğin Gençlik Kollarına kabul edilebilirler.

b.Gençlik Kollarında bulunan üyelerin Genel Kurul’da oy kullanma hakları yoktur.

c.(B) bendinde belirtilen öğrencilerin okullarının sona ermesi ve (A) bendinde belirtilen üyelerin yenileme kararı alınmadığı takdirde 3. yıl sonunda gençlik kolları üyeliği son bulur.

Onursal Üyeler ve Gençlik Kolları Üyelerinin kayıtları Yönetim Kurulu tarafından tutulur. Ayrıca resmi bir bildirim yapılmayacak şekilde düzenlenmiştir.

 

MADDE 7:  ÜYELİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

a.Üyelik başvurusunun kabul veya reddine ilişkin yönetim kurulunun başvuru hakkındaki organ kararları gizlidir. Organların üyeleri ile başvuru sahipleri üyelik başvurusu konusunda bireysel açıklama ve görüş

b.Üyelik başvurusunun reddi kararı, başvurana ve üyelik teklifinde bulunan dernek üyelerine taahhütlü mektup ile bildirilir. Karar internet sitesinde
veya başka şekilde yayımlanamaz.

c.Üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin kararlar derneğin internet sitesinde yayımlanır.

d.Üyeliğe kabul kararına karşı tüm üyeler; üyelik başvurusunun reddi kararına karşı ise başvuran ile üyelik teklifinde bulunmuş olan üyeler ilk genelkurula itiraz imkânına sahiptir. İtiraz edilmesi, başvurana genel kurula katılma hakkı vermez.

e.Üyelik başvurusu ret edilen başvuran, itiraz dilekçesini genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu itirazı kendi görüşü ile birlikte genel kurul divan heyetine sunar.

f.Üyeliğin kabul veya reddine ilişkin genel kurul kararları kesindir.

g.Dernek, tüm koşulları sağladığı ispat olunsa dahi hiçbir başvuranı üyeliğe kabule zorlanamaz.

h.Derneğe üyelik başvurusunun reddi halinde başvuru sırasında ödenmiş olan üyelik ödentisi ve doğrudan başvuru yönteminde alınan posta giderinin artan kısmı, ret kararının bildirilmesinden itibaren yirmi gün içinde istemde bulunulması halinde, istemden itibaren üç ay içerisinde başvurana iade edilir. Süresinde istemde bulunulmadığı takdirde ödenti ve artan posta gideri bir daha talep edilemez ve derneğe gelir kaydedilir.

i.Derneğe üyelik başvurusunda bulunmuş olmak, üyeliğin kabulüne karar verilmeden önce, başvurana genel kurula katılma hakkı veya başkaca bir hak sağlamaz.

 

MADDE 8: ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dernek üyeleri;

A.Kanuna, dernek Tüzüğüne, genel kurul ve dernek organlarının dernek çalışmaları hakkında almış olduğu kararlara uygun hareket etmek,

B.Dernek ilkelerine uygun hal ve tutum içerisinde bulunmak, dernek ilkelerine ve dernek organlarının kararlarına aykırı açıklamalar yapmamak,

C.Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini engelleyici veya organların çalışmalarına karşı davranışlardan kaçınmak,

D.Derneğin birlik ve beraberliğine zarar veren ve dernek üyeleri arasındaki güven ortamını zedeleyen davranışlarda bulunmamak,

E.Dernek organları tarafından belirlenen yıllık ödenti borcunu zamanında ödemek,

F.Derneğe asıl üyelik şartlarının ortadan kalkması durumunda bu durumlarını derhal dernek yönetim kuruluna bildirmek,

G.Adres, e-posta adresi ve telefon numarası değişikliklerini otuz gün içinde derneğe bildirmek,

zorundadır.

 

MADDE 9: ÜYELİKTEN ÇIKMA VEYA DERNEK ÜYELİĞİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

A.Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

B.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

C.Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki yıl içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

a.Üyeler yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

D.Dernek üyeliğinin kendiliğinden sona ermesi

1.Hak veya fiil ehliyetinin yitirilmesi, üyelik için Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’nda belirtilen niteliklerin sonradan kaybedilmesi,

2.Üyenin istifa etmesi veya meslekten çıkarılması,

3.Meslek mensubu olmayıp eş ve çocuk durumunda olan üyelerin, meslek mensubu olan üyenin üyelik koşullarını kaybetmesi veya dernek üyeliğinden istifası durumunda asıl üye olma hakları sona erer. Bu durumda olan asil üyenin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile diğer üyelik seçenekleri değerlendirilebilir.

4.Tüzüğün 5. maddesinin A bendinde sayılan derneğe üye olma hakkına sahip kişilerin evliliklerinin resmi olarak son bulması durumunda eş durumundan kaynaklı üyelik hakkı kazanan üyenin üyeliği son bulur. Bu durumda üyenin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile diğer üyelik seçenekleri değerlendirilebilir.

a.Dernekten üyeliği sona eren, kendiliğinden çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

MADDE 10: DERNEK ORGANLARI

A.Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu,

Dernek faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulması halinde dernek yönetim kurulu tarafından;

 1. Temsilcilikler,
 2. Yayın Kurulu,
 3. Çalışma Kolları,
 4. Çalışma Grupları,
 5. Çalışma Komisyonları,
 6. Komiteler,

veya ihtiyaç duyulan diğer kurul ve komisyonlar sürekli veya geçici olarak kurulabilir.

Temsilcilik, kurullar, komisyonlar ve komiteler; organ niteliğinde olmayıp, bu kurullara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Yönetim kurulu tarafından oluşturulan bu birimlerde görevlendirilecek kişiler, yönetim kurulu tarafından dernek asil üyeleri, onursal üyeleri ve gençlik kolları arasından atanır.

 

MADDE 11: DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

A.Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğühallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

B.Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 22 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, genel kurul divan heyetine üyeleri genel kurul divan heyetince görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde degenel kurul divan heyetince bir tutanak düzenlenir.

Genel Kurul toplantısını genel kurul divan heyeti yönetir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin genel kurul divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması genel kurul divan heyeti başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler ve gençlik kolları genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve genel kurul divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Divan Başkanlığında tutulan dosyalarda saklanır.

 

MADDE 12: GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

A.Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul divan heyeti başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

B.Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

C.Mücbir sebep başta olmak üzere genel kurul divan heyeti başkanının gerekliliğini açıkça ilan ettiği gerekçeler ile genel kurul toplantıları ve oylamalar teknolojik araçlar vasıtasıyla yapılabilir,

D.Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

MADDE 13: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

A.Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6.  Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

MADDE 14: YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

A.Yönetim kurulu on beş asıl ve on beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

B.Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, genel sekreter, ihtiyaç kadar başkan yardımcısı, sayman, sekreter ve üyeleri belirler.

C.Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

MADDE 15: DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

 

MADDE 16: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Giriş ücreti ve üyelik aidatlarını belirlemeye, artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir,

Yönetim kurulu karar alması halinde; aidatların ödenmesi sırasında dijital ödeme kanalları veya kredi kartı kullanılması durumunda oluşacak kurum/kuruluş masrafları üye aidatından kesilebilir.

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.

 

MADDE 17: DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte tutulacak defterler

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.”

Defterin Tasdiki

Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, bunları kullanmaya başlamadan önce il müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren ve şekli (EK-11)’de belirtilen, elektronik ortamda tutulan Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

İl müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutulan, örneği EK-12’de yer alan Tasdik Defterine kaydeder.”

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

MADDE 18: DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

MADDE 19: BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek yönetim kurulunun görevlendireceği bir kişi tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

MADDE 20: BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

MADDE 21: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE 22: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE 23: DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

MADDE 24:     ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

MADDE 25: ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.       Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

 

MADDE 26: ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

MADDE 27: TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

MADDE 28: TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE 29: DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Adalet Çalışanları Birliği Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE 30: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

S.NOADI VE SOYADIGÖREVİ
1Tuncer AKINBaşkan
2Burak BALOĞLUGenel Sekreter
3Abdullah ÖZTÜRKBaşkan Yardımcısı
4Akgün AKSUBaşkan Yardımcısı
5S. Halit BOYRAZBaşkan Yardımcısı
6Fırat DOĞANSayman
7Yasemin EROLSekreter
8Enes BERKSUNÜye
9Umur Tevfik AKDOĞANÜye
10Coşun MUTLUÜye
11Şener ALTINÜye
12Süleyman ERÜye
13Yunus Emre ARPAÜye
14Şirin Ceren SATILMIŞÜye
15Selma AKINÜye
16Tamer AKINÜye
17Muhammet KIRANÜye
18Yusuf SARIKAYAÜye

Bu tüzük 30 (otuz)  madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

+ AdaletMedya İnstagram Hesabımızı Takip Edin
ads
– Resmi Twitter Hesabımız